thay...
Przejdź do treści

Valtti Wood Oil

RODZAJ
Tradycyjny olej do drewna na zewnątrz pomieszczeń

OPIS
Tradycyjny olej do drewna. Zabezpiecza drewno przed wilgocią i zabrudzeniami oraz ogranicza pękanie powierzchni. Może być stosowany do wcześniej olejowanych powierzchni drewnianych na zewnątrz, również do drewna twardego, thermwood, impregnowanego, jak i do drewna surowego.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:
  • Ponad 150 lat doświadczenia w ochronie drewna
  • Zabezpiecza drewno przed wilgocią
  • Chroni drewno przed zabrudzeniami
  • Ogranicza pękanie drewna

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
Meble ogrodowe, drewniane tarasy, pomosty, schody.

DANE TECHNICZNE

Baza EC
Kolory
Bezbarwny i kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes.

Wydajność
Ok. 5-7 m 2/l w zależności od porowatości drewna.

Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l

Rozcieńczalnik
1050

Nakładanie
Pędzel, gąbka, miękka tkanina.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

Przy temperaturze +23°C i wilgotności względnej 50%, suchość dotykowa po kilku godzinach. Czas schnięcia uzależniony jest od porowatości podłoża oraz ilości użytego oleju. Druga warstwa oleju może być nakładana, gdy podłoże jest już suche, zazwyczaj po paru godzinach w zależności od warunków atmosferycznych.

Odporność na wpływ warunków atmosferycznych
Zaleca się stosowanie produktu barwionego, który zapewnia lepszą odporność na warunki atmosferyczne niż olej bezbarwny. Konserwacje są wymagane gdy jest to konieczne. Powierzchnie szczególnie narażone na ciągłe działanie warunków atmosferycznych należy zabezpieczać w miarę potrzeby.

Zawartość części stałych
18% obj.

Gęstość
0,8 kg/l, ISO 2811


Przechowywanie
Nieszczelnie zamknięte lub niskie puszki oraz produkty barwione nie nadają się do długotrwałego składowania.

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania
Powierzchnia musi być sucha, a drewno powinno zawierać mniej niż 20% wilgotności, ponieważ wilgotne drewno nie wchłania oleju, a proces schnięcia jest spowolniony. W przypadku gdy impregnowane drewno jest wilgotne zaleca się olejowanie po 6 miesiącach właściwego suszenia.
W trakcie olejowania i schnięcia, temperatura powietrza, powierzchni malowanej i produktu musi być powyżej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie
Obróbka wstępna niezabezpieczonych powierzchni

Oczyścić powierzchnię drewna z brudu, kurzu oraz luźnego materiału. Pleśń zmyć za pomocą odpowiedniego środka zgodnie z instrukcją stosowania.

Powierzchnie wcześniej nie olejowane:

Usunąć luźny materiał z powierzchni za pomocą skrobaczki i/lub szczotki drucianej. Oczyścić i umyć w razie potrzeby z użyciem odpowiedniego środka zgodnie z instrukcją stosowania. Jeśli przezroczysty film pozostaje na powierzchni należy go usunąć przed olejowaniem.

Renowacja starych powłok malarskich
W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Nakładanie
Dokładnie wymieszać olej przed użyciem oraz okresowo powtarzać mieszanie podczas aplikacji. Olej rozprowadzać równomiernie za pomocą pędzla lub gąbki tak mocno, żeby cały został wchłonięty przez drewno. W celu uniknięcia przegrubienia (przeolejowania) wykonuj pociągnięcia pędzla na całej długości płyty, pokrywając całą powierzchnię równomiernie. Nałożyć jedną warstwę na meble ogrodowe. Drewno porowate może potrzebować nałożenia dwóch warstw.
Druga warstwa oleju może być nakładana po wchłonięciu pierwszej. Nanieść drugą warstwę tak szybko, jak olej jest wchłaniany i powierzchnia jest sucha, w zależności od warunków atmosferycznych zazwyczaj następuje to po kilku godzinach. Olejowanie powoduje przyciemnienie koloru drewna. Konserwacja powinna być przeprowadzana gdy jest to konieczne. Powierzchnie narażone na ciągłe działanie warunków atmosferycznych należy zabezpieczać corocznie.

Czyszczenie narzędzi
Tikkurila Everal Thinner 1050.

Instukcje dot. konserwacji
Po nałożeniu oleju powierzchnia powinna być użytkowana ostrożnie przez tydzień, do momentu osiągnięcia ostatecznej twardości i trwałości. Po 2 dniach powierzchnia może być delikatnie czyszczona z użyciem miękkiej szczotki lub w razie potrzeby mopa.
Pogorszenie się stanu malowanej powierzchni lub wymalowania może być spowodowane poprzez reakcję elektrochemiczną wywołaną obecnością metali w wymalowanym elemencie. Efektem takiego zjawiska jest pojawienie się ciemnych zmian na drewnie.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008

Zawiera węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% węglowodorów aromatycznych, 4,5-dichloro-2-n-oktylo-2H-izotiazol-3-on; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on Niebezpieczeństwo. Łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Nosić rękawice ochronne. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed urządzeniami iskrzącymi i otwartym ogniem. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. Zawiera niewielkie ilości substancji uczulającej: oksym ketonu etylowo-metylowego. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Wróć do spisu treści